Κάρτα, επιστολόχαρτο, φάκελος, εταιρίας έκδοσης ημερολογίων «Object»

Έντυπα εταιρικής ταυτότητας εταιρίας έκδοσης ημερολογίων.