Εταιρική ταυτότητα (κάρτα, επιστολόχαρτο, τιμολόγιο και φάκελος) εταιρίας Εξοπλισμού Βιομηχανιών.

Σχεδιασμός εντύπων εταιρικής ταυτότητας εταιρίας εξοπλισμών βιομηχανιών ετοίμου ενδύματος.